قاتلین برادران ما موسوی و كروبی هستند كه بدنام ترین و كثیف ترین چهره تاریخ معاصر ایران را به خود اختصاص داده اند.

اینها عباراتی است كه یك فعال دانشجویی در دانشگاه امیركبیر بیان میكند.

شهادت دوتن از دانشجویان بر اثر تحریك های مكرر افرادی نظیر موسوی و كروبی خشم همگان را بر افروخته است و همه یكصدا محاكمه این افراد را فریاد میزنند.

در همین شرایط تجمع بزرگی در دانشگاه امیر كبیر در حال برگزاری است كه شركت كنندگان درآن قاطعانه خواستار برخورد جدی قوه قضائیه با سران فتنه شده اند.

دانشجویان در حاشیه این گردهم آیی تاكید كرده اند كه تنها و تنها خواستار محاكمه بی قید و شرط فتنه گران در اسرع وقت هستند و هیچ بهانه ای را نمی پذیرند.

این بار نوع كلمات آنقدر تند است كه قلم براحتی نمی تواند آنها را بروی كاغذ بیاورد.

قضاوت درباره اینگونه واكنش ها قاضوت چندان آسانی نیست وقتی كه اینقدر در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی كوتاهی شده است.

زبان از وصف شور و حرارت و عصبیت شدید دانشجویان درمانده است و آنچه قطعی است آن است كه اتمام حجت در روزهای گذشته انجام شده است و هیچ راه نجاتی برای موسوی و كروبی متصور نیست.

روزهای آتی شاهد گسترش اعتراضات به سران فتنه و مطالبه گسترده محاكمه این افراد خواهیم بود.

همینطور شنیده میشود كه گروههای خود جوش مردمی اعلام كرده اند كه از امشب به مدت نامحدود و تا زمان دستگیری و محاكمه سران فتنه جوی فتنه در برابر مسجد ارك تجمع خواهند كرد.