درخصوص فراخوان امروز چند نكته از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار می باشد.

1_ این فراخوان از طریق همان كانال های ارتباطاتی صورت گرفته است كه پیش ازین عوامل و ابزارهای انتقال فراخوان سران جریان فتنه بوده اند.

بنابر این مسئولیت هر گونه تجمع مستقیما متوجه همان كسانی است كه قبلا از همین مجاری استفاده میكرده اند.

2_عدم اعلام موافقت مخالفت و هر موضع دیگری از سوی سران فتنه نیز نشان میدهد این افراد بشدت از خشم آحاد مردم ترسیده اند و دیگر خود را دارای توانایی مقابله با حضور و شكوه عظمت ملت نمی بینند.

همچنین این عدم موضع گیری نشان میدهد كه این افراد مانند گذشته همچنان حاضر نیستند تا مسئولیت های ناشی ازین سلسله اقدامات را بر عهده بگیرند.

در واقع این بیان می تواند روشنگر مقصود فتنه گران باشد ، فتنه گری به خرج و جیب و جان مردم.

3_ از سویی دیگر دست اندركاران اعلام كرده اند كه امروز سازمان منافقین بعنوان یك گروهك تروریستی كثیف كه دست اندركار اصلی و محوری ترور دو دانشجوی شهید در روز 25 بهمن بوده است ، امروز برنامه های متعددی را برای قتل افراد شركت كننده در دستور كار دارد.

4_ همسویی گروهك تروریستی پژاك و گروههای كوچك شبه تروریستی وابسته به ضد انقلاب و جانبداری از تجمع احتمالی امروز نشان میدهد و در واقع هشداری است برای كسانی كه ممكن است در سر داشته باشند كه حتی بعنوان تماشاچی دراین تجمع حضور پیدا كنند.

5_ سران فتنه باید بدانند كه این آخرین تست از حضور و عدم حضور مردم است و گام بعدی بازداشت و محاكمه كسانی است كه امنیت عمومی كشور را برای مدت نزدیك به دو سال مخدوش كرده اند.

لزوم حفظ هوشیاری و عدم كمك به فتنه گران به هر شكل ممكن می تواند توطئه منافقین برای امروز یكشنبه را خنثی نماید.