در حالی که طی روزهای اخیر، عناصر مزدور و منافقی چون محسن سازگارا، علیرضا نوری زاده و بوق های داخلی و خارجی جریان فتنه در فضای مجازی با تبلیغات گسترده درباره تولد میرفتنه (موسوی) برنامه ریزی وسیعی برای تجمعات غیرقانونی و مخالف مبانی اسلامی را دامن زده بودند ولی شب گذشته فضای عمومی شهرهای کشور در آرامشی مثال زدنی قرار داشت و این پیامی به سران و مزدوران بیگانه پرست فتنه گر بود که حتی قلیل طرفداران فتنه نیز دیگر حاضر نیستند برای دعوت ها و فراخوان های ضدانقلابی جمعی خارج نشین مرفه، خود را به خطر بیندازند.

شایان توجه این که، بی توجهی و اعتراض مردم نسبت به این قبیل فراخوان ها و اقدامات ضدامنیتی به دلیل آن که نتیجه آن را جز سلب آرامش و نظم عمومی نمی دانند دلیل دیگری است برای ناکامی و سرافکندگی جریان فتنه!

باشد تا اذناب داخلی این جریان ضدانقلابی هر چه سریع تر توسط مسئولان قضایی و امنیتی به محاکم عدالت سپرده شوند و ایادی خارجی آنان هم و دل مردم ایران از مجازات این فتنه گرها شاد شاد گردد.