دیروز اولین روز وعده سه نشبه های سبز تا پایان سال 1389 بود كه با شكست قاطع جریان ضد انقلاب نوین موسوم به سبز روبرو شد.

دراین رابطه سازمان های دروغ پراكنی بین المللی خصوصا بی بی سی فارسی سنگ تمام گذاشتند و نهایتا جو سازی خبری را خصوصا در ارتباط با دستگیری سران فتنه به نمایش گذاشتند.

اما در عین حال و گویی اینكه دستگیری این دو جامانده نادان سیاسی برای احدی اهمیت ندارد ، تقریبا از جمعیت 12 میلیون نفری تهران كسی حاضر نشد برای این دو نفر به خیابان بیاید.

رویداد دیروز نه تنها یك تو دهنی علنی به بدگویان جمهوری اسلامی بود بلكه نشان داد كه بی بی سی نیز بخاطر استمرار لجن پراكنی هایش علیه افكار عمومی ایرانیان به گل نشسته است.

بی بی سی دیروز و روزهای منتهی به آن یك بلیط قیمتی را كه دستگیری سران فتنه بود را سوزاند و نشان داد تا چه حد بازیچه خوبی برای دستگاههای مدیریت رسانه درایران است.

دراین جریان بی بی سی فارسی همچون عروسكی بازیچه دستهای نیرومند نظام جریان سازی خبری درایران كه مستقیما تحت نظارت دستگاههای خاص كشور اداره میشود قرار گرفت و یكی از بزرگترین لطمات رسانه ای را به فتنه گران وارد كرد.

حالا می توان فهمید كه چرا پس از سخنان وزیر اطلاعات كلیه فعالان رسانه ای فتنه حمله علیه او را تدارك دیدند تا بر حقارت فزاینده خود و تجربه شكست های پیش روی سرپوش بگذارند.

فریب رسانه مدعی و پرهزینه ای همچون بی بی سی در ماجرای دستگیری ها ضربه آهنینی بود در برابر و ازای توهین به وزیر محترم اطلاعات در رسانه های لجن پراكن ضد انقلاب تا دیگر بخود اجزای انتشار هر نوع مطلبی را چهره های موجه و موثر كشور ندهند.

درواقع عظمت دروغین رسانه ای صهیونیست ها مخالف ملت شریف ایران به همین قدر پوشالی و شكننده است و میتوان با یك خط خبر دارو ندارشان را به بازی گرفت.

این تجربه گزنده و بسیار گران برای بی بی سی فارسی باید درسی باشد و مقدمه ای بر اقدامات كوبنده ای كه انتظار آنها را باید داشته باشند.

فتنه گران رسانه ای باید منتظر باشند تا مجددا برای تامین اهداف رسانه ای كشور ماننده مورد اشتباه فاحش بی بی سی نقش ایفا كنند.

بحول و قوه الهی فرزندان مقاوم انقلاب اسلامی هر روز حماسه نوینی در توسعه اهداف نظام اسلامی می آفرینند و بدخواهان نظام هیچ راهی جز تمكین حقیرانه و مفتضحانه دربرابر آنان را ندارند.