حافظان انقلاب اسلامی اعلام كردند كه با توجه به اعلام بنگاههای رسانه ای غرب و دشمنان انقلاب اسلامی تا پایان سال در برابر هواداران سرخورده جریان فتنه حضور خود را درمیادین اصلی تهران حفظ خواهند كرد.

دراین وزن كشی ساسی كه میدان عملی است برای حضور اكثریت تكرار نتایج خفت باری برای باند موسوی نظیر شكست مفتضحانه سه شنبه گذشته ، احتمال میرود.

بدیهی است در این بازی گران و كشیدن نفس های آخر بیمار رو به مرگ فتنه ، استمرار لج بازی طراحان پشت صحنه فتنه برای این جریان بسیار زیانبار به پایان خواهد رسید.

بسیاری از صاحب نظران این روزها با مبنا قرار دادن عدم حضور هواداران موسوی و كروبی حتی بعد از انتشار خبر كذب دستگیری اینان معتقدند كه تحلیل ها وارد فاز جدیدی شده است و این هزینه ای است كه دوستان دلسوز فتنه گران در انگلیس به ایشان تحمیل نموده اند.

اشتباه تاكتیكی سوزاندن بلیط بازی با موسوی و كروبی و انتشار خبر دروغین بازداشت این دو عنصر مطرود سیاسی با عث شد تا سطح واقعی گفتمان این جریان حداقلی در ایران روشن شود و جریان مذكور تحلیلی جدی را تجربه كند.