در حالی که تشویش اذهان عمومی ماه هاست که توسط سایت شخصی آقای هاشمی رفسنجانی در جریان بوده و به ویژه دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشان هدف تهاجم و لطمات شخصیتی این سایت قرار دارد؛ هنوز معلوم نیست که چرا سایت آقای هاشمی رفسنجانی از مصونیت برخوردار بوده و جلوی این رویه ناصواب و غیرقانونی گرفته نمی شود؟

این قبیل تعرضات تندروانه و اهانت های آشکار، الگوی غلطی است که به نظر می رسد در ادوار گذشته، کم تر در این سطح و از سوی کسی که باید مصالح نظام جمهوری اسلامی را مراعات نماید پی گیری می شده است. آقای هاشمی رفسنجانی در سایت خود ماه هاست که شخص ریاست محترم جمهور را "به نام" مورد هدف حملات خود قرار داده و به تخریب ایشان و سیاه نمایی در خصوص عملکرد دولت پرداخته است.

بی شک دستگاه قضایی و حقوق دانان نباید نسبت به این روش و روند غلط و سرمشق ناصواب بی تفاوت باشند و به آن واکنش مناسب بازدارنده نشان ندهند چرا که به قول معروف "سرچشمه بتوان گرفتن به بیل چو پر گشت نتوان گذاشتن به پیل".