جریان رسانه ای حامی رفسنجانی دربحران ناشی از جاماندن وی از پست ریاست خبرگان دست به فرافكنی و تهدید منتقدین وی زد.

یكی از نویسندگان مربوط به این جریان با درج عباراتی قابل تامل باب تهدید و خط و نشان كشیدن علیه منتقدان هاشمی كه دوست نداشتند وی در عرصه ریاست خبرگان حضور داشته باشد و البته موفق نیز شدند گشود و كوشید با تهمت زدن به این گروهها خاطره خروج از حاكمیت مجلس ششمی ها را بازسازی كند.

اینها بخشی از نوشته هایی است كه در یك سایت حامی هاشمی درج شده است و خود بسیار گویاست و نیازی به توضیحات اضافی ندارد:

در این میان آنچه بهترین خیر را برای آقای هاشمی رقم می زند، این است كه اولا بار مسئولیت عظیمی از دوش ایشان برداشته می شود، ثانیا فراغ بال بهتری پیدا خواهد كرد اما به چه منظور؟

 

گویا قرار است این فرصت تاریخی (رها شدن از مسئولیت ریاست خبرگان رهبری) به دستان دشمنان ایشان رقم زده شود تا به دست خود فرصتی را مهیا سازند تا ایشان با فراغ بال بهتر و فكری راحت تر بدور از فشارهای وارده به جنگ و نبرد با این جریان منحرف برود و كاراین جریان افراطی را با دستان پرتوان خود یكسره كند.

 

حال با آنچه بیان شد آیا اینان تصور كرده اند كه به ضرر آقای هاشمی كاركرده اند و یا می كنند؟ اینان نمی دانند چه كارخوبی را برای هاشمی در حال رقم زدن هستند.اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این جریان كه باطن آنان برای خواص جامعه روشن شده است و همگان به نیات شوم و استكبار دوست آنان پی برده اند ، بر اسا س سنت الهی بایستی با دستان یك فرد با بصیرت و شجاع از ریشه خشكانده شود و آن كسی نیست جز آیت الله هاشمی رفسنجانی.

این جملات بسیار شبیه آن سخنانی است كه هواداران جریان اصلاحات پس از شكست قابل توجه شان در عرصه های مختلف سیاسی نظیر آن را مطرح میكردند.