همانهایی كه كاری كردند كه مردم خود را در برابر هاشمی و او را در جبهه مقابل ببینند اكنون نقشه های شوم تری را در سر میپرورانند.

اینجاست كه عقلانیت مورد اشاره مقا معظم رهبری در سخنانشان خطاب به هاشمی می بایست بیشتر و بیشتر مورد توجه ایشان قرار داشته باشد.

رادیكال های تند رو جبهه هواداران هاشمی او را تنها نمیگذارد اما این هاشمی است كه می بایست خود را رها كند و خودش باشد.

آقای هاشمی باید بداند كه مردم می خواهند او خودش باشد و هاشمی هاشمی باشد كه یارو یاور رهبری بوده و ان شاالله خواهد بود.

هاشمی باید بداند كه مردم نمی خواهند حرفهایشان نسبت به فرزندان او و تیم سیاسی اش كه مورد اتهامات شدیدی هستند فراموش شود و اگر این وضعیت را كسانی طراحی كنند قطعا موج اعتراضها بریا بار دیگر به هوا بلند میشود.

هاشمی باید سعی كند كه همچنان سوار برموج باقی بماند تا قربانی موج هایی كه در روزگار آتی مسلما با او همراه نخواهند بود

و البته بسیار روشن است كه خطی كه می خواهد هاشمی را به انتقام و استمرار در انتقام وادار كند و روزهای قبل مقاله منتشر كردند كه حالا شمشیر را از رو خواهند بست همانهایی هستند كه باعث مرزبندی او و مردم شدند و باید بزودی دستهای ناپاك اینان را از حریم سیاسی اش قطع كند.

هاشمی بهتر است فراموش نكند این مردم هستند كه برای او و نظام باقی میمانند و كس دیگری او را در دوران سخت احتمالی یاری نخواهد كرد.

هاشمی بداند كه مردم مشتاقانه علاقمندند كه مانند صبوری های انتخابات خبرگان باز هم وی فتنه گران را ناكام و خنثی كند.

هاشمی می تواند مراقب باشد كه هاشمی باقی بماند.