رسانه های فتنه كه خود را حامی حقوق بشر تلقی میكنند در برابر جنایات بحرین علیه شیعیان دچار لالی و خفقان شده اند.

آمریكا و همدستان سیه رویش در برابر این همه جنایت بصورت نكبت باری دست به سكوت زده اند و زجر انسانهای بیگناه به جرم شیعه بودنشان برای آنان رنگی و اهمیتی ندارد.

این تنها یكی از صدها سندی است از شیعه كشی در بحرین كه نشان میدهد كه فتنه گران و حامیان خارجی شان چقدر درمورد حقوق بشر آسان دروغ می بافند.

لعنت خدا بر فریبكارانی كه اینهمه جنایت را میبینند و ابلهانه و خائنانه سكوت پیشه كرده اند.

شكسته باد قلم های كج و ناپاكشان كه جز زشتی و دد منشی تاب و توان انتقال هیچ چیزی را ندارند.

اینها انسان نیستند؟اینها شیعه و مسلمان نیستند كه اینگونه سعودی های حرامی جان و مال و ناموسشان را به بازی گرفته اند و براحتی آب خوردن با دستهای كثیف نیروهای امنیتی بحرین آنان را به قتل می رسانند؟