ماهها از زمین گیر شدن جریان فتنه آنهم به شكل كامل و تمام عیار میگذرد.

دراین شرایط كه حتی ضد انقلاب رسمی نیز كه بصورت شناسنامه دار فعالیت های تخریبی خود را هموراه علیه جمهوری اسلامی داشته است، بارها و بارها ازین مرده سیاسی و جنازه بدنام یاد كرده و حتی سعی میكنند هم اكنون با اعلام مواضعی خود را ازین دارو دسته مفلوك سیاسی جدا كنند.

اما در عین حال بلای جان فتنه و فتنه گران یعنی همان لج بازی و عصبیت های كور سیاسی باعث میشود تا این افراد هر از چند گاهی مرده بی جانشان را تكانی بدهند تا لااقل خودشان فراموش نكنند كه روزگاری نه چندان دور چه خیانت نا بخشودنی را در حق مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران مرتكب شدند.

وارثان آبروریزی بین المللی جناحی هم اكنون و در آستانه بیست و پنجمین روز هر ماه ، خاطره ننگین روز خیانت بار 25 بهمن 89 را در اذهان ایرانیان زنده میكنند تا همچنان این موج به آرامش رسیده نفرت در دلها و جانها باقی بماند.

در حال حاضر هم این جریان ضد اندیشه و دانشگاه ستیز با مستمسك قرار دادن دانشجویان شو تبلیغاتی مضحكی را برای 25 اردیبهشت ماه تدارك دیده است كه آغاز نشده محكوم به شكست قطعی است.

بسیاری از صاحب نظران معتقدند كه نیروهای هوشیار جمهوری اسلامی برای فرسایش هرچه بیشتر جریان فتنه و رسوایی تمام عیار دست اندركاران و دارو دسته سیاسی شان این قبیل برنامه ها را ممكن است هدایت كنند.

این جریان در كنار سرخوردگی و اختلافات شدید درونی جریان فتنه باعث شده است تا بحث های از سر ناامیدی و توام با یاس و سیاهی در محافل سیاه اصلاح طلبی جریان داشته باشد.

اما آنچه قطعی و قابل اتكاست عدم همراهی جامعه بیدار دانشگاهی كشور با این دارو دسته سیاسی و مطرود در كشور است.