شكست قاطع فتنه در دانشگاهها علی رغم القائات وسیع تبلیغاتی باردیگر ، سایتهای جنجال آفرین این جریان را به كما فرو برد.

اگر چه این برنامه سیاه با موفقیتی در دانشگاهها روبرو نبود و از برنامه اعلامی برای25 اردیبهشت هیچ گروه و تشكل دانشجویی و حتی دانشجویان بصورت انفرادی اسقبال نكردند، اما سند خیانت دوباره ای از فتنه جویان و همكاری ایشان با فضا سازی همسوی اسرائیل در پرونده نكبت بار این جریان در سالروز نكبت صهیونیستی ثبت و ضبط شد.

تاریخ بخوبی اینچنین اقدامی را به وقت معینش به قضاوت و محاكمه خواهد نشست.