نامه ای از طرف محمد نوری زاد برای محمد رضا جلایی پور مسئول ستاد جوانان اغتشاشات 88 نوشته شد که از طریق رسانه های ضد انقلاب نیز پوش داده شد.

اینجاست که گویند((عدو شود سبب خیر...)) زیرا 22 خرداد روزی است که جلایی پور به یکباره قصد خروج از کشور را داشت که توسط ماموریت امنتی دستگیر شد.

جلایی پورجریان کمپین حمایت از خاتمی که بعدا به کمپین حمایت از موسوی وخاتمی تبدیل شد را راه اندازی وهدایت می کرد و پروژه سبز نامیدن طرفداران موسوی درتاریخ 9 اردیبهشت88 در سومین همایشی که گروه وی وی تحت عنوان ((موج سوم)) برگذار میکرند در برج میلاد تهران کلید خورد.

وی که به عنوان یکی از محرکهای اصلی جوانان و دانشجویان در به راه اندازی برنامه های خیابانی از جمله زنجیره های انسانی بود در چنین روزی قبل از اعلام نتایج انتخابات در حال خروج از کشور دستگیر شد.

افراد دیگری نیز مانند جلایی پور بودند که با به راه اندازی گروهی به پیشبرد اهداف گروهها واحزاب خاص کمک میکردند کسانی چون شهاب الدین طباطبایی،ولی تفاوت این افراد با جلاییور در این بود که همه میدانستند که امثال طباطبایی با وعده هایی که بعد از رسیدن به قدرت اربابان داخلی خود گرفته اند وارد عرصه شده اند ولی جلایی پور بعد از نزدیک 2 سال فعالیت چرا به یکباره صحنه را خالی و قصد خروج از کشور را میکند؟

بدیهی است که اینگونه عملکرد این امر را در ذهن میپروراند که به راه انداختن تحرک و تحریک در کشور و سبز نامیدن جریان اغتشاشات در راستای جنگ نرم و انقلاب رنگی پروژه ای بود که جلایی پور به خوبی از عهده آن برامد ولی هوشیاری دستگاههای امنیتی و مردم در دفع این قبیل تحرکات دشمن پسندانه خود برگ زرینی است که این عاقبت را برای امثال جلایی پور رقم زده است.