برخورد قاطع نظام با جرم نابخشودنی فتنه گران که عمیق ترین نگان آن را به چالش کشیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی معرفی میکندصحبتی است که با گذر از سالگرد روزهایی که جریانهای ضد انقلاب آن را به نظام تحمیل کردند درایادی فتنه و بالاخص خارج نشین ها نجوا میشود.

در همین راستا رامین جهانبگلو،یکی از دست اندر کاران و سیاست گذاران فرهنگی دروان خاتمی و از میدیران روزنامه های زنجیره ای زبان به اعتراف گشود و گفت:جمهوری اسلامی با قاطعیت و اتخاذ موضع قوی با افرادی که قصد داشتند مشروعیت نظام را دچار چالش کنند،برخورد کرد.

این ضد انقلاب فراری خواهر زاده حسین  نصر رئیس بنیاد فرح پهلوی است و در دوران حضور در ایران از عوامل سازمان سیا برای هدایت پروژه فروپاشی نظام از درون با تئوری گاندی به شمار میرود.

اتخاذ چنین ادبیاتی توسط چنین فردی که خود از عناصر خود فرخته است و در جریان خارج نشین ای وی به عنوان فیلسوف یاد میشود خود برگ زرینی است که ثابت میکند که نظام در امتحان فتنه سربلند شده است.