روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آتش سوزی عمدی دفتر منشیان مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش این دفتر ، فردی ناشناس که تصاویر چهره وی به وضوح ثبت و ضبط شده است در ساعت ‌‌٢:30 بامداد دوشنبه مورخ ‌‌٣٠ /‌٣/ ‌٩٠ یكی از اتاق‌های ساختمان قدس با ایجاد حریق باعث شد دفتر منشی های مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقدامی خرابكارانه دچار حریق نمود و سپس از محل متواری میشود.

صرف نظر از ماهیت آتش سوزی در دفتر یاد شده پرسش و تامل اساسی این است که چگونه فرد مورد ادعا موفق به ورود به دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است ، با توجه به ماهیت تبلیغاتی این اقدام و مظلوم نمایی بعمل آمده ، افکار عمومی انتظار دارند فرد مورد ادعا که برابر گزارش روابط عمومی مجمع شناسایی نیز شده است ، معرفی شود.

طبیعتا معرفی صحیح و بدون حاشیه شخص یاد شده میتواند غبار ابهام افکار عمومی در این رابطه را بزداید.