درحالی که چندین سال قبل ، جین شارپ ازعناصر انقلابات مخملی و رنگی به انجام اعتصابات به عنوان یکی ازسرویس های ایجاد تغییرات در کشورهای مستقل توصیه داشته است ! اخیراً رسانه های غربی و ضد انقلابی با همراهی مزدوران خارج نشین جریان فتنه: به اصطلاح با اطلاع از درون زندان (؟!)  جنجال خبری گسترده درخصوص اعتصاب غذای جعلی خشک وتر 12 محکوم فتنه 88 به راه انداخته و با آب و تاب در این خصوص به شایعه پراکنی پرداخته اند.
هرچندحافظه تاریخی مردم به طنز روزه سیاسی جریان فتنه و پدر خوانده آن یعنی جریان اصلاح طلبی درمجلس ششم نگاه فکاهی و بی اعتبار دارند و برای این گونه فضاسازی ها ارزشی قایل نیستند.اما ذکرچندنکته برای رسوا نمودن تبلیغات چی های کم حافظه دشمن کافی است تا برای چندمین بار دروغ های رسانه  های استکباری و فتنه گران بیشتر آشکار گردد.
1- عمادالدین باقی یکی از 12 نفرمتهم جریان فتنه و اعتصاب کننده مورد ادعای رسانه های استکباری است که قبلا آزاد شده و اکنون درکناره خانواده به سر می برد.
2- محسن امین زاده اخیراً ازمرخصی های مختلف استفاده نموده و درتاریخ 2/4/90 با پایان یافتن مرخصی اش ، برای گذراندن باقی مانده محکومیتش به زندان بازگشته است .
3- جواد مظفر در حال حاضر(2/4/90) در مرخصی و در کنار خانواده ی محترم به سر می برد.
ضمناً گفته می شود سایر افراد مورد ادعایی هم یا اصلاً اعتصاب غذا نکرده اند و یا وضعیتی مشابه  افراد مذکور دارند.
امروزه دیگر تردیدی نیست که این قبیل شایعات و جوسازی ها نمی تواند اذهان رشد یافته مردم را متاثر ساخته و جریان ضدانقلابی فتنه و اصلاح طلبی را با عوامفریبی به حیات سیاسی باز گرداند.