درخبرها آمده بود که خانم فائزه هاشمی دوباره برآزادی فتنه گران زندانی تاکید و درخواست داشته است . این موضع خانم هاشمی که شباهت خاصی به مواضع پدرایشان درخطبه نمازجمعه 26تیرماه 1388 دارد حاکی از تاثیرات دوطرفه پدر برفرزندان و بالعکس در خانواده هاشمی می باشد.

اخیرانیز درجریان سفر آقای هاشمی به مشهد مقدس برای دیدار خانواده هاشمی با یکی از فتنه گران زندانی در این شهر برنامه ریزی شده بود که خانمها فاطمه وفائزه هاشمی در این دیدار به نمایندگی از طرف خانواده شرکت کردند! خوب است برای یک بار هم که شده آقای هاشمی موضع خود را در قبال جریان فتنه مشخص کند و خود را در قبال اقدامات برخی از اعضای خانواده خود در حمایت از جریان فتنه روشن کند. لازم به ذکر است در سفر اخیر آقای هاشمی قرار بوده چند طرح نیمه کاره در شهر مشهد مقدس که هنوز قابلیت بهره برداری نداشته با سیاست رسانه ای کردن موضوع ، توسط آقای هاشمی مورد بازدید قرارگیرد که مسئولین از این موضوع منصرف شدند.