اختلاف عناصر داخلی و خارجی جریان فتنه بر سر حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی منجر به فحاشی این عناصر نسبت به یکدیگر شد.

به گزارش جامعه ی نو ، بابک داد عنصر خارج نشین جریان فتنه و از همکاران نزدیک اصلاح طلبان ، هم حزبی هایش را بدلیل احتمال شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گوسفند خطاب کرد و دست به نگارش متنی سراسر توهین نسبت به هم گروهی های سیاسی اش زد.

گفتنی است اختلافات اصلاح طلبان و همدستان خارجی شان در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد فاز های جدید و بسیار حادی شده است ، بگونه ای که برخی از کارشناسان بر این باورند که تخریب مهدی کروبی نیز با همین هدف در جریان می باشد.