در گذر ماهها از فتنه 88 که این روزها به حبابهای کوچکی بر روی دریای ملت ایران تبدیل شده است زمزمه هایی دال بر ابراز تنبه یکی از سران فتنه که تنها برای رسانه های ضد انقلاب آن هم هنگامی عملی غیر معقول انجام ندهد مورد احترام است،بگوش میرسد.

همه شاهد بودیم که در ماه های آغازین فتنه جریان های پشت پرده فتنه مانند احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین و دیگر عقبه های این جریان بطور کاملا علنی و مشهود حمایت خود را از کروبی معطوف به موسوی با مدیریت خاتمی کردند و شیخ عملا تنها به افعال خود ادامه میداد.

شیخ نیز که خود را تا گردن در باتلاق فتنه میدید دل را به دریا زد و تا توانست ملت را دشمن شاد کرد و وقتی که خود را فردی که حتی از سوی افراد خودی تنها دید و مشاهده کرد که خبری از قدرت و منافع نیست جسته و گریخته خبری برای جریان ضد انقلاب تهیه میکرد.

اما امروز که زمزمه های محاکمه و دادگاه و رسوایی به گوش میرسد ندای توبه شیخ نیز در حال خود نمایی است و این تحرکات نه چندان دور از ذهن ترس را به خانه جریان ضد انقلاب انداخته که نکند یکی دیگر از منابع در آمدی ایشان از سرویس های جاسوسی دشمن کم شود.

از نقل قول های جعلی شیخ در رسانه هایی چون رادیو اسرائیل گرفته تا ملاقات نزدیکان بیت امام برای تطهیر شیخ تحرکات این چند روز جریان معطوف به شیخ است.

اما آنچه پیداست و مهم است دشمن قسم خوردگان برای براندازی و نابودی انقلاب اسن که برای ایشان فرقی نمیکند که امثال کروبی باشند یا نباشند ،آنها از کوچکترین فرصتی که به دست اندازی و تخریب وجه ملت و نظام ایران منجر شود نمیگذرند و حاضرند امثال شیخ را در راه رسیدن به اهداف خود قربانی کنند اما کجاست دیده بینا و گوش شنوا تا این موضوع را درک کند.