گویی که عده ای جانشان از روشنگری ها و افشاگری های این وبلاگ به تنگ آمده است که فقط آن چیز را که از پدرانشان یعنی بی ادبی و بی نزاکتی است ، روانه نظرات این وبلاگ میکنند.

در تمامی مدت فعالیت این وبلاگ سعی ما روشنگری بی طرفانه بوده است.البته بی طرفی نسبت به جناح های سیاسی کشور و نه جریان منافقین و ضد انقلاب نو و کهنه که هیچ گاه نپرداخن به آنها را معنای بی طرفی ندانسته و نمیدانیم.

همانطور که در هیچ مساله ای از مواضع کوتاه نیامدم در ادامه نیز قول میدهم و با خون شهیدان عهد میبندم که تا ضد انقلاب زنده است ، ما نیز بر ساخت کثیف این جریانهای سیاسی بتازیم و لحظه ای امانشان ندهیم.

الله اکبر خامنه ای رهبر