هیچ ظلمی نسبت به هیچ کسی و در هیچ موردی نتیجه ای جز زیان برای ظالم در بر نداره و ظالمان همیشه تاریخ شرمندگان و روسیاهان عالم هستند.

این ظلم نیز ماندنی نبوده و ماندنی نیست و نخواهد بود.

یاعلی